Voor 2023 is het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelouders met aanmerkelijk belang gesteld op € 51.000. 

Afschaffing van de doelmatigheidsmarge

Per 2023 zal de doelmatigheidsmarge van directeur-grootaandeelhouder (dga’s) komen te vervallen. Dga’s hebben te maken met de gebruikelijkloonregeling. Het salaris dat wordt opgegeven in de loonaangifte moet ‘gebruikelijk’ zijn voor de duur en werkzaamheden die worden verricht.

De vuistregel* is  volgens de nu geldende regels het hoogste van deze drie bedragen:

  • 75% het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (het standaardbedrag voor 2022).

De dga mag in de huidige regeling door middel van de doelmatigheidsmarge het loon onder bepaalde voorwaarden op 75% stellen van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon. Deze marge zal met ingang van 2023 komen te vervallen en vanaf dan dient het salaris van de dga ten minste hetzelfde bedrag te zijn als dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor bestaande afspraken die in een vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd met de belastingdienst geldt een overgangsregeling.

Uitzondering voor innovatieve star-ups vervalt

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor een ‘innovatieve start-up’ geldt tot en met 2022 een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijkloonregeling. Met deze uitzonderingsregeling mag de aanmerkelijkbelanghouder voor een periode van maximaal drie jaar het minimumloon als gebruikelijk loon hanteren.

Deze regeling zal in 2023 worden afgeschaft en geldt het volledig gebruikelijk loon. Omdat de uitzonderingsregeling volgens het kabinet nauwelijks wordt gebruikt, is besloten om de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen. Voor bestaande gevallen is er een overgangsregeling, zodat de startup de drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling dit jaar toepast, kan dat ook nog in 2023 en 2024 doen.

 

bron: salariszaken.nl