Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG
heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele
Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast
hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Next
Sal4you.

Verstrekking van gegevens.
U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken die op onze websites, in onze
nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Wij gebruiken uw persoonlijke
gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de
dienstverlening van Next Sal4you.

Als u een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de
organisatie van Next Sal4you, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken
welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Als u niet wilt dat wij u
persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via info@sal4you.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken.

Next Sal4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BSN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of
dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@sal4you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te
beveiligen. Next Sal4you gebruikt verschillend technieken om uw gegevens te beschermen,
waaronder beveiligde servers en firewalls.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens.
Next Sal4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven (7)
jaar en tien (10) jaar (gegevens voor onroerende zaken).
Derden buiten Next Sal4you.

Next Sal4you geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht worden
gesteld.

Next Sal4you verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw
persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Next Sal4you verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om
uw aanvraag te behandelen, onze dienstverlening te verlenen, onze factuur te verwerken,
om fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of
mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacy beleid op die sites
zorgvuldig te lezen: het kan afwijken van de privacy statement van Next Sal4you.
Het vastleggen van bezoekersgegevens.

Als u onze website bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te
bekijken of te downloaden, worden door ons enkele “bezoekersgegevens” verzameld en
opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u
onze media bezoekt of opent. Ok slaan wij interacties op ten behoeve van het personaliseren
en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Met behulp van deze gegevens
meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.
Cookies.

Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor
kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig
hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons
de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het
hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor
kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Uw rechten

Als eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt heeft, kunt u Next Sal4you elk door
u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen
d.m.v. een e-mail te sturen naar info@sal4you.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
Mocht u vragen of bezorgdheden hebben over het Privacy Statement van Next Sal4you laat
u deze weten via info@sal4you.nl