Noodpakket liquiditeitssteun

Uitstel van betaling belasting

De aanvraag van bijzonder uitstel van betaling kan normaal gesproken pas worden gedaan indien er eerst een betalingsonmacht is aangekondigd. Deze voorwaarde is vervallen. Als wij uitstel voor u aanvragen hebben wij enkel de aanslag nodig waarvoor u uitstel wenst. De plicht blijft om regulier aangifte te doen, hiervoor wordt geen uitstel verleend. Meestal volgt de aanslag 2 weken na de aangifte.

BMKB-regeling

Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Tijdelijk stopzetten aflossing financiering

De bankensector wil de bredere kabinetsplannen ondersteunen door ondernemers de komende tijd financiële ademruimte te geven. De maatregel geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren, met een financiering tot €2,5 miljoen. De groep bedrijven boven die grens is nog weinig zekerheid over. Aan de plannen doen mee ABN AMRO, ING en Rabobank, aangevuld met de Volksbank en Triodos Bank.

Banken geven ondernemers de mogelijkheid om tijdelijk de aflossing van de financiering stop te zetten voor een periode van maximaal 6 maanden. De rentekosten worden wel in rekening gebracht. Er dient hiervoor online een verzoek te worden ingediend bij de geldverstrekker.

Uitstel van betaling pensioen

Pensioenuitvoerders gaan werkgevers die door de coronacrisis in dringende problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. De rechten van werknemers blijven hierbij intact.

Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Handreiking
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het belangrijk een handreiking te bieden aan werkgevers die vanwege de coronacrisis geconfronteerd worden met onmiddellijke liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag sterk zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen.

Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen.

Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, wordt maatwerk geboden op basis van de volgende oplossingsrichtingen:

Betalingsregeling
Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.

Ruimere betalingstermijnen
De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers – binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd.

Minder strikt invorderingsbeleid
Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Overleg
De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften wat betreft invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken.

Check site pensioenuitvoerder
Werkgevers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Maatregelen
Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigen al concrete maatregelen aan, zo meldt het fd:

“Het pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand daarom geen premie bij werkgevers. De automatische incasso voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april.” 

“Op verzoek van brancheorganisatie InRetail verlengt het pensioenfonds Detailhandel de betalingstermijn voor werkgevers die daar om vragen van 30 naar 90 dagen. En het pensioenfonds voor de reisbranche, Reiswerk, verlengt de betalingstermijn van veertien naar 45 dagen.”

Pensioenrechten
Het gaat vooralsnog alleen om uitstel van premiebetaling voor bedrijven waar de nood hoog is. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

Het kan gebeuren dat een deel van de premies nooit meer geïnd kan worden, omdat bedrijven failliet gaan. De gemiste premie is dan wel te verhalen bij het UWV, maar daarvoor moet de werknemer een verzoek indienen. Vaak weet de werknemer dat niet en heeft hij daar zelf geen direct belang bij.

Het is op dit moment wettelijk niet mogelijk tijdelijk de premiebetaling volledig te stoppen en tegelijkertijd ook de opbouw van pensioenrechten op te schorten, aldus het fd.

Tijdelijke noodmaatregel
De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW).

Deze nog in te voeren noodmaatregel is vooral bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies.

Neem pensioenpremies mee
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier in de noodmaatregel worden meegenomen.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Maak gerust gebruik van onze chatfunctie op onze website!