Werkgevers zijn verplicht gedurende 104 weken het loon van zieke werknemers voor minimaal 70% door te betalen. De eerste 52 weken is het tenminste het minimumloon.

De werkgever kan ik aanmerking komen voor de no-risk-polis. Het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) kan in sommige gevallen een compensatie geven voor de loondoorbetaling tijdens ziekte.

De  werkgever heeft recht op de no-riskpolis in onderstaande situaties:

  • De werknemer heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA, WAO, WAZ of Wajong-uitkering;
  • De werknemer kreeg ooit een Wajong-uitkering;
  • De werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister;
  • De werknemer heeft / had een WSW-dienstverband;
  • De werknemer is een oudere werkloze die op of na 1 januari 2018 56 jaar of ouder was.

Een werknemer die onder 1 van bovenstaande situaties valt en tijdens zijn dienstverband bij een werkgever ziek wordt, kan aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Als een werknemer onder de no-riskpolis valt ontvangt de werkgever een financiële compensatie.

De no-riskpolis geldt in principe voor 5 jaar na het afsluiten van de arbeidsovereenkomst. Deze periode kan verlengd worden als aannemelijk is dat de werknemer een aanzienlijk verhoogd risico heeft op ernstige gezondheidsklachten.

De werkgever mag na 2 maanden dienstverband een brief aan de werknemer sturen met de vraag of de no-risk van toepassing is. De werkgever mag in de brief niet vragen naar de reden c.q. oorzaak waarom de no-riskpolis van toepassing is.

De werkgever dient de ziekmelding binnen 6 weken bij het UWV te melden middels het formulier ziektewet. Hierop moet aangegeven worden dat er bij de werknemer de no-riskpolis van toepassing is.